Proletaarisen vallankumouksen rintamilta

1935


Julkaistu: 1935
Lähde: »Proletaarisen vallankumouksen rintamilta. SVT:n kokoelma No 1». Valtion kustannusliike »Kirja», Leningrad 1935.
Skannaus: Työväenliikkeen kirjasto
Oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

SVT:n kokoelma No 1

Toimittanut E. Nissinen.

 

Sisällysluettelo:

 


Lukijalle

Suomen Vallankumousliikkeen Tutkijakunta, perustettu v. 1927, on asettanut tehtäväkseen koota aineistoa Suomen työväen ja talonpoikain taisteluista sortoa ia riistoa vastaan sekä saattaa näiden taisteluiden kokemuksia julkisuuteen opetukseksi vastaisia taisteluja varten. Tässä tarkoituksessa on SVT julaissut v. 1918 luokkasotaa koskevia kokoomateoksia: »Suomen työväen vallankumous, arvioita ja itsekritiikkiä», »Punakaarti rintamalla», »Punakaartilaisten muistelmia Suomessa v. 1918». Vanhempia liikkeitä valaisevat kirjat: »Bolshevikkien maanalainen toiminta Suomessa ja Viaporin kapina» ja E. Haapalaisen »Suomen työväen ensimmäinen nousu (v. 1905)». SVT:n toimesta on myös ilmestynyt tov. T. Antikaisen toimittamana »SKP:n taistelun tieltä. Muistelmia, kuvauksia ja aineistoa SKP:n 15-vuotistaipaleelta». SVT on myös toimittanut kirjoituksia erinäisiin julkaisuihin sekä toimittaa kirjoituksia sanomalehtiin, varsinkin Suomen luokkasodan vuosipäiviksi. SVT:n toimesta on valmisteilla kokoelmia, joiden tarkoituksena on valaista erikoisaloja Suomen työtätekevän kansan taisteluista.

»Proletaarisen vallankumouksen rintamilta» -nimellä on tarkoitus julaista kirjoituskokoelmia, joiden sisältö ei ole sidottu määräaikaan eikä rajoitettuun toimialaan, vaan on näihin julkaisuihin tarkoitus koota muistelmia ja tutkielmia eri aloilta, sikäli kuin niiden julkisaattaminen osoittautuu tarpeenvaatimaksi. Aikakauskirjamme ilmestyminen el ole sidottu määräaikoihin, vaan julaistaan sen numeroita sikäli kuin niitä valmistuu. Tässä julkaisussa on tarkoituksena paljastaa porvarien ja sosialidemokraattien historian väärennyksiä ja arvostella yleensä SVT:n toimialaa koskevia teoksia. Tarkoitus on myöskin antaa tilaa mielipiteiden vaihdolle riidanalaisista kysymyksistä, sikäli kuin sellainen keskustelu puolueen kannalta pidetään tarkoituksenmukaisena. Myöskin julaistaan tietoja ja kokemuksia muiden maiden työläisten taisteluista, erikoisesti milloin ne jollain tavalla koskettavat Suomen työväen taisteluita, taikka ovat sille opetukseksi. Tehtävänsä voi julkaisumme täyttää vain sillä ehdolla, että toverit antavat SVT:lle tässä suhteessa apuaan. SVT:n Toimikunta kehoittaa tovereita ja Suomen työväen liikehtimisiä tutkivia kerhoja lähettämään tätä julkaisua vaiten aineistoa. Lukiessaan niin hyvin vastustajien kuin myös meikäläisten kirjoituksia Suomen työväen taisteluista eri aikana, herää useille tovereille muistoja ja vastaväitteitär.ue on silloin heti pantava paperille ja mikäli mahdollista asianmukaisesti todistettuina lähetettävä SVT:lle. Kun toverit huomaavat kirjallisuudessa tai kuulevat entisten liikkeiden osanottajilta tärkeitä tietoja, jotka valaisevat Suomen työtätekevän kansan taistelun tietä, varsinkin ratkaisevia käännekohtia, on syytä toimittaa näistä tieto SVT:lle. Tällä tavalla, yhteistyöllä, voi julkaisumme tulla hyvinkin kiinnostavaksi aines- ja arvostelukokoelmaksi ja siten osaltaan tuottaa hyötyä suomenkielisille työläisille ja talonpojille Neuvostoliitossa, Suomessa, Amerikassa y.m. Kehotamme myös tovereita ja järjestöjä ryhtymään SVT-julkaisujen levittäjiksi ja sitävarlen asettumaan yhteyteen SVT:n Toimikunnan kanssa, jonka osoite on: Leningrad, »101» Kronverskaja ul. 23/59, kv. 48.

Tämän kokoelman aineiston julkaisukuntoon muokkaamisessa on erikoinen osuus SVT:n puheenjohtajalla, tov. Y. Sirolalla. Hän on ollut toimituksen konsultanttina ja siten huomattavalla tavalla edistänyt kokoelman valmistusta.

SVT:n Toimikunta.