B. N. Ponomarev (työryhmän johtaja)

Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen historia. Lyhyt esitys

1970


Julkaistu: Venäjänkielinen alkuteos »Краткая история КПСС»
Suomennos: Kerttu Juntunen
Lähde: »Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen historia. Lyhyt esitys». Kustanusliike Edistys, Moskova 1970
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Johdanto [PDF] 3–6
         
1. luku. Marxilaisen puolueen perustaminen [PDF] 7–42
  Venäjä imperialismin kynnyksellä 7–18
    Imperialismin aikakauden alku maailmassa 7
    Venäjä 1900-luvun alussa 11
  Hajanaisista kerhoista marxilaiseksi puolueeksi 18–42
    Marxin ja Engelsin tieteellinen kommunismi 18
    Marxilaisuuden leviäminen Venäjän työväenliikkeessä 23
    Leninin oppi puolueesta 28
    »Iskra»-lehti 33
    Bolševismin synty. Puolueen ensimmäinen ohjelma 36
    Puolueen maanalainen toiminta 40
 
2. luku. Tsarismin ja kapitalismin kukistaminen [PDF] 43–126
  Ensimmäisen vallankumouksen palo 43–67
    Vallankumouksen kypsyminen 43
    Leniniläinen vallankumouksen johtotaito 46
    Rauhallisista kulkueista aseelliseen kapinaan 53
    Kaikkien sosialidemokraattien yhdistyminen 60
    Jälkijoukkojen taistelut 62
    Miksi vallankumous kärsi tappion? Mitä opetuksia vallankumous antoi kansalle? 64
  Kahden vallankumouksen välikausi 67–98
    Järjestynyt perääntyminen 67
    Perääntyminen oli päättynyt 72
    Puolueen voimien yhteenliittäminen 73
    »Pravda»-lehti 76
    Uuden vallankumouksellisen nousun johdossa 78
    Bolševikkipuolue ja kansallinen vapausliike 79
    Ensimmäisen maailmansodan aatto 81
    Ensimmäinen maailmansota. Toisen internationaalin vararikko 84
    Bolševikkipuolueen sodanvastainen manifesti 87
    Kansainvälisyys ja isänmaallisuus 89
    Bolševikkien taistelu internationalistien yhteenliittämiseksi 90
    Bolševikit vallankumouksellisten joukkojen johdossa 91
    Lenin vallankumousopin kehittelijänä 93
    Venäjän toinen porvarillis-demokraattinen vallankumous 96
  Lokakuun suuri sosialistinen vallankumous 98–126
    Tsaarivallan kukistamisen jälkeinen kausi 98
    Leninin laatima sosialistiseen vallankumoukseen siirtymisen suunnitelma 99
    Bolševikit selittävät joukoille aatteidensa oikeellisuutta 103
    Kaksoisvallan loppu 106
    Puolueen suuntaus kapinaan 108
    Porvaristo aloitti kansalaissodan 110
    Aseellisen kapinan valmistelu 111
    Sosialistisen vallankumouksen voitto 118
    Lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen merkitys 125
 
3. luku. Sosialistisen yhteiskunnan rakentaminen [PDF] 127–233
  Sosialistisen valtion luominen 127–147
    Puolueen uudet tehtävät lokakuun vallankumouksen voiton jälkeen 127
    Neuvostovaltion rakentaminen 128
    Demokraattiset uudistukset 133
    Sosialistiset uudistukset 139
    Neuvostomaan ensimmäinen perustuslaki 145
  Sosialistisen isänmaan puolustus 147–165
    Imperialistien yritykset sammuttaa sosialismin ahjo 147
    Ensimmäiset voitot rintamilla 149
    Puolueen toinen ohjelma 153
    Maahanhyökkääjistä ja valkokaartilaisista saavutettu voitto 159
    Miksi kommunistisesta puolueesta tuli maan ainoa puolue? 162
  Leninin viitoittamaa tietä kohti sosialismia 165–208
    Neuvostovaltion taistelu rauhan puolesta 165
    Puolue osoitti ulospääsyn puutteesta ja takapajuisuudesta: sosialismiin johtavan tien 167
    SNTL:n muodostaminen 170
    »Kumpi voittaa?» 173
    Kaikkien maiden proletaarit ja sorretut kansat, liittykää yhteen! 176
    Leninin ohjeet 178
    Koko maailman työtätekevien johtaja, ystävä ja opettaja 183
    Puolue Leninin kuoleman jälkeen 186
    Maan teollistaminen 188
    Trotskilaisuuden nujertaminen 190
    Suuntana maatalouden kollektivisointi 194
    Sosialismin rynnistyksen valmistelu 197
    Työväenluokka on sosialistisen rakennustyön johtava voima 204
  Sosialismin voitto Neuvostoliitossa 208–233
    Ensimmäinen viisivuotissuunnitelma 207
    Kolhoosijärjestelmän perustaminen 212
    Artteli kollektiivisen talouden perusmuotona 217
    Puolue sosialistisen uudestirakentamisen järjestäjänä 221
    Neuvostoliiton saavutukset vaikuttivat koko maailmaan 223
    Leniniläinen sosialismin rakentamissuunnitelma on toteutettu elämässä 225
 
4. luku. Sosialismista kommunismiin [PDF] 234–310
  Puolueen taistelu sosialistisen järjestelmän lujittamiseksi 234–247
    Neuvostomaa astuu uuteen kehityskauteen 234
    Puolueen uudet tehtävät ja niiden ratkaisemisesta käyty kamppailu 237
    Neuvostoliitto toisen maailmansodan alussa 244
  Suuressa isänmaallisessa sodassa saatu voitto 247–271
    Neuvostoliitto sodassa fasismia vastaan 247
    Vihollinen pysäytetään 251
    Kaikki rintamaa varten! Kaikki voiton hyväksi! 254
    Ratkaisevat ottelut 257
    Vihollinen häädettiin neuvostomaasta 262
    Neuvostoarmeijan suorittama vapautusretki 263
    Suuren isänmaallisen sodan voitokas päättyminen 266
  Etujoukkona taistelussa rauhan, demokratian ja sosialismin puolesta 271–310
    Sosialismin voittokulku 271
    Neuvostokansan uroteot työrintamalla 274
    Puolue sodanjälkeisellä kaudella 283
    Neuvostoliiton taistelu kansainvälisen jännityksen laukaisemiseksi 287
    NKP:n 20. edustajakokous 294
    Maan talouselämän uuden nousun puolesta 301
    NKP ja maailman kommunistinen liike 306
 
5. luku. Kommunismin lipunkantaja [PDF] 311–386
  Suuntana kommunismin laaja rakennustyö 311–326
    Sosialismin lopullinen voitto Neuvostoliitossa 311
    Puolueen uusi ohjelma 315
    Kommunismi. Sen peruspiirteet 317
    Kommunismin aineellis-tekninen perusta 318
    Kommunistiset yhteiskunnalliset suhteet 319
    Uuden ihmisen kasvattaminen 323
    Kaikki ihmisen hyväksi 325
  Puolue kommunismin rakennustyön kaudella 326–330
    NKP on neuvostokansan etujoukko 326
    Puolueen jäsenten oikeudet ja velvollisuudet 327
    Puolueen järjestörakenteen ja toiminnan periaatteet 329
  Maailman kehityksen valtatie 330–348
    NKP ja maailman vallankumousprosessi 330
    Neuvostoliitto rauhan vartiossa 333
    Nykykauden vallankumouksellinen päävoima 338
    Neuvostoliiton ja kehitysmaiden yhteistyö 342
  Kommunistisen rakennustyön vaiheita 349–368
    Johdon kollektiivisuuden lujittaminen 349
    Taloudellinen uudistus 354
    NKP:n 23. edustajakokous 360
  Lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen 50-vuotispäivä 368–379
    Koko maailman työtätekevien juhla 368
    50 vuotta sosialismin suuria voittoja 372
  Maailman kommunistit imperialisminvastaisen taistelun etujoukkona 379–386
    Huolenpito kommunistisen liikkeen yhtenäisyyden lujittamisesta 379
    Kommunististen ja työväenpuolueiden kansainvälinen neuvottelukokous 380
  Loppusanat 387–393