B. N. Ponomarev (työryhmän johtaja)

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen historia

1959


Julkaistu: 1959
Suomennos: Tuntematon
Lähde: »Neuvostoliiton kommunistisen puolueen historia». Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1960
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Johdanto [PDF] 5
           
I luku. Työväenliikkeen alku ja marxilaisuuden leviäminen Venäjällä. (Vuodet 1883–1894) [PDF]
  1. Kapitalismin kehitys ja kansanjoukkojen asema Venäjällä 19. vuosisadan jälkipuoliskolla 11
  2. Vallankumoukselliset demokraatit ja narodnikit. Ensimmäiset työväenjärjestöt 16
  3. Plehanov ja »Työn vapautus» ryhmä. Marxilaiset kerhot Venäjällä. V. I. Leninin vallankumouksellisen toiminnan alku 23
  Lyhyitä yhteenvetoja 32
 
II luku. Taistelu marxilaisen puolueen luomiseksi Venäjällä. VSDTP:n perustaminen. Bolševismin synty. (vuodet 1894–1904) [PDF]
  1. Leniniläisen vaiheen alku marxilaisuuden kehityksessä. Leninin taistelu narodnikkilaisuutta ja »legaalista marxilaisuutta» vastaan. Pietarin »Taisteluliitto työväenluokan vapauttamiseksi». VSDTP:n I edustajakokous 34
  2. V. I. Leninin suunnitelma marxilaisen puolueen rakentamiseksi. Leniniläisen »Iskran» taistelu puolueen luomiseksi 43
  3. VSDTP:n II edustajakokous. Bolševikkipuolueen syntyminen 59
  4. Taistelu menševikkejä vastaan puolueen lujittamiseksi 67
  Lyhyitä yhteenvetoja 75
 
III luku. Bolševikkipuolue vuosien 1905–1907 vallankumouksessa [PDF]
  1. Vallankumousliike Venäjällä vuoden 1905 edellä. Venäjän ja Japanin sota. Tammikuun yhdeksäs päivä. Venäjän ensimmäisen vallankumouksen alku 77
  2. Bolševikkien arvio vallankumouksen luonteesta, liikkeellepanevista voimista ja tehtävistä. Puolueen III edustajakokous 85
  3. Vallankumouksen nousu. Yleisvenäläinen poliittinen lakko. Neuvostojen perustaminen. Joulukuun aseellinen kapina 96
  4. Bolševikkipuolueen rakentaminen vallankumouksen aikana. VSDTP:n IV edustajakokous 107
  5. Bolševikkien taktiikka I ja II Valtakunnanduumaan nähden. VSDTP:n V edustajakokous. Vallankumouksen tappion syyt 115
  6. Vallankumouksen kansainvälinen merkitys 122
  Lyhyitä yhteenvetoja 125
 
IV luku. Bolševikkipuolue taantumuskaudella. (vuodet 1907–1910) [PDF]
  1. Stolypinin ajan taantumus 128
  2. Bolševikkien taistelu puolueen puolesta, likvidaattoreita, otzovisteja ja trotskilaisia vastaan 132
  3. V. I. Lenin puolustaa ja kehittää marxilaista filosofiaa. V. I. Lenin kehittää edelleen oppia puolueesta 139
  4. Puolue valloittamassa joukkoja puolelleen, valmistamassa joukkoja uuteen vallankumoukseen 147
  Lyhyitä yhteenvetoja 152
 
V luku. Bolševikkipuolue uuden vallankumouksellisen nousun vuosina. (vuodet 1910–1914) [PDF]
  1. Stolypinin politiikan vararikko ja vallankumousmielisyyden voimistuminen joukkojen keskuudessa 154
  2. Prahan puoluekonferenssi 157
  3. Bolševistinen »Pravda» (»Totuus») lehti. Bolševikkien edustajaryhmä IV Valtakunnanduumassa 162
  4. Puolue joukkojen vallankumouksellisen taistelun kärjessä 168
  Lyhyitä yhteenvetoja 176
 
VI luku. Bolševikkipuolue imperialistisen maailmansodan vuosina. Venäjän toinen vallankumous. (vuosi 1914 — vuoden 1917 helmikuu) [PDF]
  1. Ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen ja sen syyt. II Internationalen vararikko 178
  2. Puolueen vallankumouksellinen työ joukkojen keskuudessa imperialistisen sodan aikana 183
  3. Leninin oppi sosialistisesta vallankumouksesta 192
  4. Helmikuun porvarillis-demokraattinen vallankumous. Työläisten ja sotilaiden edustajain neuvostojen perustaminen. Kaksoisvalta 198
  Lyhyitä yhteenvetoja 204
 
VII luku. Puolue lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen innoittajana ja voiton järjestäjänä I. (Maalis–lokakuu 1917) [PDF]
  1. Maan ulko- ja sisäpoliittinen tilanne tsarismin kukistamisen jälkeen. Puolueen legalisoituminen 206
  2. V. I. Leninin Huhtikuun teesit. VII Yleisvenäläinen (Huhtikuun) konferenssi. Puolueen suuntana porvarillis-demokraattisen vallankumouksen kehittäminen sosialistiseksi vallankumoukseksi 212
  3. Puolueen taistelu joukoista kaksoisvallan kaudella. Heinäkuun päivät 223
  4. Puolueen VI edustajakokous. Aseellinen kapina puolueen suuntalinjana. Kornilovilaisuuden murskaaminen 230
  5. Aseellisen kapinan valmistelu. Lokakuun Suuren sosialistisen vallankumouksen voitto 236
  6. Vallankumouksen voiton syyt. Lokakuun Suuren sosialistisen vallankumouksen kansainvälinen merkitys 251
  Lyhyitä yhteenvetoja 255
 
VIII luku. Puolue taistelussa sosialistisen vallankumouksen kehittämisen ja neuvostovallan lujittamisen puolesta. (lokakuu 1917 — vuosi 1918) [PDF]
  1. Puolue Neuvostovaltiota luomassa. Ensimmäiset sosialistiset uudistukset 257
  2. Taistelu sodasta eroamiseksi. Brestin rauha. VKP(b):n VII edustajakokous 268
  3. V. I. Leninin suunnitelma sosialistisen talouden perustan rakentamiseksi. Ensimmäinen Neuvostomaan Perustuslaki 276
  Lyhyitä yhteenvetoja 286
 
IX luku. Puolue ulkomaiden sotilaallisen intervention ja kansalaissodan kaudella. (Vuodet 1918—1920) [PDF]
  1. Ulkomaiden sotilaallisen intervention ja kansalaissodan alku. Puolue järjestämässä vastaiskua maahanhyökkääjille ja valkokaartilaisille 288
  2. Neuvosto-Venäjää vastaan suuntautuneen saksalaisintervention epäonnistuminen. Ententen intervention voimistuminen 296
  3. Kolmannen, Kommunistisen Internationalen perustaminen. Puolueen VIII edustajakokous 302
  4. Ratkaiseva käänne kansalaissodan kulussa. Koltšakin ja Denikinin murskaaminen 310
  5. Puolueen IX edustajakokous. Tilanherrojen ja porvariston Puolan joukkojen ja Wrangelin murskaaminen. Intervention ja kansalaissodan päättyminen 319
  6. Miksi Neuvostovalta voitti. Kansalaissodan opetukset 327
  Lyhyitä yhteenvetoja 332
 
X luku. Puolueen toiminta kansantalouden jälleenrakentamiseksi. (Vuodet 1921–1925) [PDF]
  1. Kansainvälinen ja sisäinen tilanne kansalaissodan päättymisen jälkeen. Ammattiliittoväittely 334
  2. Puolueen X edustajakokous. Siirtyminen uuteen talouspolitiikkaan 342
  3. Uuden talouspolitiikan ensimmäiset tulokset. Puolueen XI edustajakokous. Neuvostovaltion ulkopolitiikka. Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton (SNTL) muodostaminen 352
  4. V. I. Leninin viimeiset kirjoitukset. V. I. Leninin suunnitelma sosialismin rakentamiseksi Neuvostoliitossa 364
  5. Puolueen XII edustajakokous. Taistelu trotskilaisuutta vastaan. Taloudellisten vaikeuksien voittaminen. V. I. Leninin kuolema. Lenin-kutsunta puolueeseen 370
  6. Puolueen XIII edustajakokous. Puolueen maaseututyön voimistaminen. Trotskin uuden hyökkäyksen paljastaminen 377
  7. Voiko sosialismi voittaa Neuvostoliitossa? NKP(b):n XIV edustajakokous. Suunta maan sosialistiseen teollistamiseen. »Uuden opposition» murskaaminen 384
  Lyhyitä yhteenvetoja 392
 
XI luku. Puolueen toiminta maan sosialistisen teollistamisen ja maatalouden täyskollektivisointiin valmistautumisen alalla. (Vuodet 1926–1929) [PDF]
  1. Maailmantilanne ja puolueen ja Neuvostovaltion ulkopolitiikka vuosina 1926–1929 394
  2. Maan sosialistisen teollistamisen alullepano. Puolueen taistelu trotskilais-zinovjevilaista puolueenvastaista blokkia vastaan 398
  3. Neuvostokansan voimien mobilisointi maan teollistamiseen. Puolueen ja työtätekevien joukkojärjestöjen työn uudestijärjestäminen 406
  4. Ensimmäiset saavutukset maan sosialistisessa teollistamisessa. Puolueen XV edustajakokous ja suunta maatalouden kollektivisointiin. Trotskilais-zinovjevilaisen puoluevastaisen blokin murskaaminen 410
  5. Sosialismin yleisen hyökkäyksen valmistelu. Puolueen taistelu oikeistopoikkeamaa vastaan. Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman hyväksyminen. Joukkoluontoisen kolhoosiliikkeen alku 417
  Lyhyitä yhteenvetoja 430
 
XII luku. Puolue sosialismin yleisen hyökkäyksen kaudella, kolhoosijarjestelman luominen. (Vuodet 1929–1932) [PDF]
  1. Kapitalistisen maailman talouspula. Neuvostoliiton kansainvälinen asema sosialismin laajan hyökkäyksen vuosina 432
  2. Maatalouden täyskollektivisointi. Siirrytään uuteen politiikkaan — likvidoimaan kulakistoa luokkana. Puolueen XVI edustajakokous 434
  3. Puolueen organisatorinen ja poliittinen työ sosialismin yleisen hyökkäyksen kaudella 448
  4. Puolueen taistelu kansantalouden teknillisen välineistön uudistamiseksi. Kolhoosiliikkeen laajeneminen. Kolhoosien organisatorinen ja taloudellinen lujittaminen. Ensimmäisen viisivuotiskauden yhteenvedot 456
  Lyhyitä yhteenvetoja 467
 
XIII luku. Puolueen toiminta kansantalouden sosialistisen uudestirakentamisen loppuunsuorittamiseksi. Sosialismin voitto Neuvostoliitossa. (Vuodet 1933–1937) [PDF]
  1. Fasistisen hyökkäyksen alku. Neuvostoliiton ulkopolitiikka sodanvaaran voimistumisen aikana 469
  2. Puolueen toimenpiteet sosialistisen talouden lujittamiseksi ja kehittämiseksi. Puolueen poliittisen joukkotyön voimistaminen. Puolueen XVII edustajakokous 475
  3. Toisen viisivuotissuunnitelman.täyttäminen ennen määräaikaa. Sosialismin voitto Neuvostoliitossa. Neuvostoliiton uusi Perustuslaki 484
  Lyhyitä yhteenvetoja 494
 
XIV luku. Puolueen toiminta sosialistisen yhteiskunnan lujittamiseksi ja kehittämiseksi. maanpuolustuksen lujittaminen. (vuosi 1937 — kesäkuu 1941) [PDF]
  1. Neuvostoliiton taistelu rauhan ja kansojen turvallisuuden puolesta fasistien hyökkäyksen aktivisoituessa vuosina 1937–1938 496
  2. Puolueen poliittinen työ sosialismin oloissa. Puolueen XVIII edustajakokous 499
  3. Puolueen ja Neuvostovaltion taistelu kollektiivisen vastarinnan järjestämiseksi fasistien hyökkäystä vastaan vuonna 1939. Toisen maailmansodan alku 509
  4. Puolueen organisatorinen työ teollisuuden alalla. Maan teollisen mahdin lujittaminen ja sen puolustuskuntoisuuden parantaminen 517
  5. Puolueen toiminta kolhoosijärjestelmän lujittamisen ja maataloustuotannon kehittämisen hyväksi 523
  6. Työtätekevien aineellisen elintason ja kulttuuritason kohoaminen. Neuvostovaltion poliittisen mahdin lujittuminen. Puolueen rivien kasvu 529
  Lyhyitä yhteenvetoja 534
 
XV luku. Puolue suuren isänmaallisen sodan kaudella. (kesäkuu 1941 — vuosi 1945) [PDF]
  1. Fasisti-Saksan valapattoinen hyökkäys Neuvostoliiton kimppuun. Neuvostokansan ja maan kaikkien voimavarojen mobilisointi vihollisen torjumiseksi. Hitleriläisvastaisen liittoutuman muodostaminen 536
  2. Hitleriläisten »salamasota»-suunnitelman epäonnistuminen. Fasisti-Saksan sotajoukkojen murskaaminen Moskovan edustalla 549
  3. Ankara taistelu rintamalla vuoden 1942 kesällä. Stalingradin sankarillinen puolustus 558
  4. Puolue valmistelemassa ratkaisevaa käännettä Suuren Isänmaallisen sodan kulussa 562
  5. Kommunistinen puolue järjestämässä Neuvostomaan täydellistä puhdistamista fasistisista miehittäjistä 578
  6. Suuren Isänmaallisen sodan voitokas loppuunvieminen. Euroopan kansojen vapauttaminen hitleriläisten hirmuvallasta. Toisen maailmansodan päättyminen 585
  7. Neuvostoliiton Suuressa Isänmaallisessa sodassa saaman voiton maailmanhistoriallinen merkitys ja tämän voiton lähteet 592
  Lyhyitä yhteenvetoja 597
 
XVI luku. Puolueen toiminta sosialistisen kansantalouden jälleenrakentamiseksi ja kehittämiseksi sodanjälkeisellä kaudella. (Vuodet 1945–1953) [PDF]
  1. Maailmantilanteen perusteellinen muuttuminen toisen maailmansodan jälkeen. Kahden leirin muodostuminen 599
  2. Puolueen toiminta kansantalouden jälleenrakentamisen ja jatkuvan kehittämisen alalla. Neljännen viisivuotissuunnitelman täyttäminen ennen määräaikaa 607
  3. Puolueen organisatorinen ja ideologinen työ. NKP:n XIX edustajakokous 618
  4. NKP:n osuus sosialististen maiden ystävyysliiton lujittamisessa. Sosialismin maailmanjärjestelmän muodostuminen 629
  Lyhyitä yhteenvetoja 634
 
XVII luku. Puolueen taistelu kansantalouden voimakkaan nousun ja sosialismin rakennustyön loppuunsuorittamisen puolesta. (Vuodet 1953—1958) [PDF]
  1. Maailmantilanne vuosina 1953–1958. Puolueen ja Neuvostovaltion taistelu kansainvälisen jännityksen lieventämiseksi 636
  2. Puolueen toiminnan uudelleenjärjestäminen leniniläisten puolue-elämän normien perustalla. Yksilönpalvonnan synnyttämien virheiden ja epäkohtien korjaaminen. Maatalouden jyrkkään nousuun ja teollisuuden teknilliseen edistykseen tähtäävät toimenpiteet 646
  3. Puolueen XX edustajakokous ja sen historiallinen merkitys 656
  4. Sosialistisen demokratian laajeneminen. Puolueen johtavan osuuden kasvu ja puolueen yhtenäisyyden lujittaminen. Teollisuuden ja rakennustoiminnan johdon uudelleenjärjestely 666
  5. Yhteenvetoja puolueen toiminnasta neuvostokansan johtajana neljän vuosikymmenen ajalta. Kommunististen puolueiden solidaarisuuden ja keskinäisten yhteyksien lujittuminen 678
  6. Puolueen toiminta Neuvostoliiton taloudellisen perustehtävän nopeutetun ratkaisemisen hyväksi. Toimenpiteet kolhoosijärjestelmän kehittämiseksi. Asteittaisen kommunismiin siirtymisen probleemien kehittely 695
  Lyhyitä yhteenvetoja 706
 
XVIII luku. Neuvostoliiton siirtyminen kommunistisen yhteiskunnan laajamittaisen rakennustyön kauteen. Puolueen XXI edustajakokous [PDF]
  1. Kansantalouden kehittämisen seitsenvuotissuunnitelma Neuvostoliitossa tapahtuvan kommunistisen rakennustyön ohjelman elimellisenä osana 711
  2. NKP:n XXI edustajakokouksen kansainvälinen merkitys 725
  3. Kommunistinen puolue on neuvostokansan johtava ja järjestävä voima taistelussa kommunismin viemiseksi voittoon Neuvostoliitossa 732
  Loppukatsaus 738
 
Lataa NKP:n historia kokonaisena [PDF]