Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 25 Partea I

Karl Marx: Capitalul, vol. III Procesul de ansamblu al producției capitaliste, partea I (I—XXVIII)


Cuprins

Friedrich Engels. Prefaţă

7

 

 

CARTEA A TREIA

 

PROCESUL DE ANSAMBLU AL PRODUCŢIEI CAPITALISTE

 

PARTEA I

 

SECŢIUNEA ÎNTÎI

 

Transformarea plusvalorii în profit şi a ratei plusvalorii în rată a profitului

 

Capitolul întîi. Preț de cost şi profit

31

Capitolul doi. Rata profitului

48

Capitolul trei. Raportul dintre rata profitului şi rata plusvalorii

56

Capitolul patru. Influenţa rotaţiei asupra ratei profitului

78

Capitolul cinci. Economii în folosirea capitalului constant

85

   I. Consideraţii generale

85

   II. Economisirea condiţiilor de muncă pe seama muncitorilor

95

   III. Economii la producerea şi transmiterea forţei motrice şi economii la clădiri

103

   IV. Utilizarea reziduurilor producţiei

106

   V. Economii realizate datorită invenţiilor

109

Capitolul şase. Influenţa exercitată de schimbarea preţurilor

111

   I. Oscilaţii ale prețului materiei prime, influenţa lor directă asupra ratei profitului

111

   II. Creşterea şi scăderea valorii capitalului, eliberarea şi mobilizarea lui

116

   III. Ilustrare generală: criza de bumbac din 1861—1865

129

Capitolul şapte. Adaosuri

141

 

 

SECŢIUNEA A DOUA

 

Transformarea profitului în profit mijlociu

 

Capitolul opt. Compoziţia diferită a capitalurilor în diferite ramuri de producţie şi deosebirea dintre ratele profitului care decurge de aici

145

Capitolul nouă. Formarea unei rate generale a profitului (rata mijlocie a profitului) şi transformarea valorilor mărfurilor în preţuri de producţie

158

Capitolul zece. Egalizarea ratei generale a profitului prin concurenţă. Preţuri de piaţă şi valori de piaţă. Profitul suplimentar

176

Capitolul unsprezece. Influenţa oscilaţiilor generale ale salariului asupra preţurilor de producţie

203

Capitolul doisprezece. Adaosuri

208

   I. Cauze care determină schimbări ale preţului de producţie

208

   II. Preţul le producţie al mărfurilor de compoziţie mijlocie

209

   III. Motivele de compensare ale capitalistului

211

 

 

SECŢIUNEA A TREIA

 

Legea tendinţei de scădere a ratei profitului

 

Capitolul treisprezece. Legea ca atare

214

Capitolul paisprezece. Cauze cu acţiune opusă

235

   I. Creşterea gradului de exploatare a muncii

235

   II. Scăderea salariului sub valoarea sa

238

   III. Ieftinirea elementelor capitalului constant

238

   IV. Suprapopulaţia relativă

239

   V. Comerţul exterior

240

   VI. Creşterea capitalului pe acţiuni

243

Capitolul cincisprezece. Dezvoltarea contradicţiilor interne ale legii

244

   I. Consideraţii generale

244

   II. Conflictul dintre extinderea producţiei şi valorificare

249

   III. Surplus de capital în condiţiile unui excedent de populaţie

253

   IV. Observaţii suplimentare

262

 

 

SECŢIUNEA A PATRA

 

Transformarea capitalului-marfă şi a capitalului-bani în capital-marfă comercial şi în capital-bani comercial (capital-comercial)

 

Capitolul şaisprezece. Capitalul-marfă comercial

270

Capitolul şaptesprezece. Profitul comercial

284

Capitolul optsprezece. Rotaţia capitalului comercial. Preţurile

306

Capitolul nouăsprezece. Capitalul-bani comercial

319

Capitolul douăzeci. Din istoria capitalului comercial

327

 

 

SECŢIUNEA A CINCEA

 

Scindarea profitului în dobîndă şi beneficiul întreprinzătorului. Capitalul purtător de dobîndă

 

Capitolul douăzeci şi unu. Capitalul purtător de dobîndă

342

Capitolul douăzeci şi doi. Împărţirea profitului. Dobînda. Rata „naturală“ a dobînzii

363

Capitolul douăzeci şi trei. Dobînda şi beneficiul întreprinzătorului

375

Capitolul douăzeci şi patru. Exteriorizarea relaţiei capital sub forma capitalului purtător de dobîndă

397

Capitolul douăzeci şi cinci. Creditul şi capitalul fictiv

406

Capitolul douăzeci şi şase. Acumularea capitalului bănesc, influenţa ei asupra dobînzii

421

Capitolul douăzeci şi şapte. Rolul creditului în producţia capitalistă

442

Capitolul douăzeci şi opt. Mijloace de circulaţie şi capital. Concepţiile lui Tooke şi ale lui Fullarton

449

 

 

Indici şi adnotări

 

Citate în limbi străine

469

Adnotări

475

Indice bibliografic cuprinzînd lucrările menţionate de Marx şi Engels

487

Indice de lucrări citate, apărute şi în limba română

495

Indice de nume

497

 

 

Ilustraţii

 

Coperta primei ediţii

9

Prima pagină din manuscrisul lui Marx al volumului III al „Capitalului“

33

Prima pagină din volumul al III-lea al „Capitalului“, copiată de secretar ; adaosurile din susul paginii şi corecturile au fost făcute de Engels

37

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 25, Partea I, Editura politică, Bucureşti, 1969

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1964, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1961.

Volumul 25 al Operelor lui K. Marx şi F. Engels cuprinde volumul III al „Capitalului“ lui Marx, precum şi prefaţa şi completările lui Engels.

În limba română volumul de faţă cuprinde partea întîi a lucrării, capitolele 1—28.

Pentru noua versiune în limba română a volumului III al „Capitalului“ s-a revizuit traducerea anterioară şi cu acest prilej s-au făcut unele precizări şi îndreptări. În afară de aparatul ştiinţific obişnuit, adnotări, indice de nume, indice bibliografic, indice de materii, volumul cuprinde şi o anexă în care sînt reproduse citate în original.

Notele de subsol ale lui K. Marx şi F. Engels sînt date cu cifre şi paranteze rotunde, iar adnotările sînt date cu cifre fără paranteze.

Majoritatea notelor de subsol ale lui Engels sînt semnate cu iniţialele F. E. Adaosurile făcute de Engels în textul autorului sînt incluse între acolade.

Spre deosebire de notele lui K. Marx şi F. Engels, notele aparţinînd redacţiei sînt date la subsol cu asterisc şi cu menţiunea Nota red. Traducerea expresiilor străine din text se dă tot la subsol cu asterisc şi cu menţiunea Nota trad. În cazurile cînd unele cuvinte germane nu au putut fi traduse exact s-a dat alături de traducere, în paranteze drepte, expresia germană. [Nota red.]