Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 23

Karl Marx: Capitalul, vol. I Procesul de producţie a capitalului


Cuprins

Karl Marx. Prefaţa la ediţia întîi

11

Karl Marx. Postfaţă la ediţia a doua

18

Karl Marx. Prefaţă şi postfaţă la ediţia franceză

31

Friedrich Engels. Prefaţă la ediţia a treia

33

Friedrich Engels. Prefaţă la ediţia engleză

36

Friedrich Engels. Prefaţă la ediţia a patra

41

   

CARTEA ÎNTÎI

 

SECŢIUNEA ÎNTÎI

 

Marfa şi banii

 

Capitolul unu. Marfa

49

   1. Cei doi factori ai mărfii : Valoare de întrebuinţare şi valoare (substanţa valorii, mărimea valorii)

   2. Dublul caracter al muncii cuprinse în mărfuri

56

   3. Forma-valoare sau valoarea de schimb

62

          A. Forma simplă, singulară sau accidentală a valorii

63

              1. Cei doi poli ai expresiei valorii : forma relativă şi forma de echivalent

              2. Forma relativă a valorii

64

                  a) Conţinutul formei relative a valorii

                  b) Determinarea cantitativă a formei relative a valorii

68

              3. Forma de echivalent

70

              4. Forma simplă a valorii în ansamblul ei

75

          B. Forma totală sau dezvoltată a valorii

77

              1. Forma relativă dezvoltată a valorii

              2. Forma de echivalent specială

78

              3. Neajunsurile formei totale sau dezvoltate a valorii

79

          C. Forma generală a valorii

80

              1. Caracterul modificat al formei valoare

              2 Raportul dintre dezvoltarea formei relative a valorii şi cea a formei de echivalent

82

              3. Trecerea de la forma generală a valorii la forma bani

84

          D. Forma bani

   4. Caracterul de fetiş al mărfii şi misterul său

85

Capitolul doi. Procesul schimbului

99

Capitolul trei. Banii sau circulaţia mărfurilor

109

   1. Măsură a valorilor

   2. Mijloc de circulaţie

118

          a) Metamorfoza mărfurilor

          b) Circulaţia banilor

128

          c) Moneda. Semnul valorii

138

   3. Bani

143

          a) Tezaurizare

          b) Mijloc de plată

148

          c) Bani universali

155

   

SECŢIUNEA A DOUA

 

Transformarea banilor în capital

 

Capitolul patru. Transformarea banilor în capital

160

   1. Formula generală a capitalului

   2. Contradicţiile formulei generale

169

   3. Cumpărarea şi vînzarea forţei de muncă

179

   

SECŢIUNEA A TREIA

 

Producţia plusvalorii absolute

 

Capitolul cinci. Procesul muncii şi procesul de valorificare

190

   1. Procesul muncii

   2. Procesul de valorificare

199

Capitolul şase. Capital constant şi capital variabil

212

Capitolul şapte. Rata plusvalorii

224

   1. Gradul de exploatare a forţei de muncă

   2. Exprimarea valorii produsului în părţi proporţionale ale produsului

232

   3. „Ultima oră“ a lui Senior

235

   4. Plusprodusul

241

Capitolul opt. Ziua de muncă

242

   1. Limitele zilei de muncă

   2. Goana după supramuncă. Fabricant şi boier

246

   3. Ramuri din industria engleză fără limită legală a exploatării

254

   4. Munca de zi şi munca de noapte. Sistemul schimburilor

267

   5. Lupta pentru ziua normală de muncă. Legi coercitive pentru prelungirea zilei de muncă, de la mijlocul secolului al XIV-lea pînă la sfîrşitul secolului al XVII-lea

274

   6. Lupta pentru ziua normală de muncă. Limitarea timpului de muncă prin legi coercitive. Legislaţia engleză cu privire la reglementarea muncii în fabrici între 1833 şi 1864

287

   7. Lupta pentru ziua de muncă normală. Repercusiunile legislaţiei engleze cu privire la reglementarea muncii în fabrici asupra altor ţări

308

Capitolul nouă. Rata şi masa plusvalorii

314

   

SECŢIUNEA A PATRA

 

Producţia plusvalorii relative

 

Capitolul zece. Noţiunea de plusvaloare relativă

323

Capitolul unsprezece. Cooperarea

333

Capitolul doisprezece. Diviziunea muncii şi manufactura

347

   1. Dubla origine a manufacturii

 

   2. Muncitorul parţial şi unealta sa

350

   3. Cele două forme de bază ale manufacturii — manufactura eterogenă şi manufactura organică

352

   4. Diviziunea muncii în cadrul manufacturii şi diviziunea muncii în cadrul societăţii

361

   5. Caracterul capitalist al manufacturii

370

Capitolul treisprezece. Maşinile şi marea industrie

380

   1. Dezvoltarea maşinismului

 

   2. Transmiterea valorii maşinilor asupra produsului

395

   3. Repercusiunile imediate ale producţiei mecanizate asupra muncitorului

403

          a) Aproprierea forţelor de muncă suplimentare de către capital. Munca femeilor şi a copiilor

          b) Prelungirea zilei de muncă

411

          c) Intensificarea muncii

418

   4. Fabrica

427

   5. Lupta dintre muncitor şi maşină

436

   6. Teoria compensării şi muncitorii înlăturaţi de maşini

446

   7. Respingerea şi atracţia muncitorilor pe măsură ce se dezvoltă producţia mecanizată. Crizele din industria bumbacului

456

   8. Revoluţionarea manufacturii, a meseriilor şi a muncii la domiciliu de către marea industrie

468

          a) Desfiinţarea cooperării întemeiate pe meserii şi pe diviziunea muncii

          b) Repercusiunile sistemului de fabrică asupra manufacturii şi asupra muncii la domiciliu

470

          c) Manufactura modernă

471

          d) Munca la domiciliu în zilele noastre

474

          e) Trecerea manufacturii moderne şi a muncii la domiciliu la marea industrie. Accelerarea acestei revoluţii prin aplicarea legilor cu privire la reglementarea muncii în fabrici la cele două forme de producţie menţionate

478

   9. Legislaţia cu privire la reglementarea muncii în fabrici. (Clauze privitoare la ocrotirea sănătăţii şi la educaţie.) Generalizarea ei în Anglia

489

   10. Marea industrie şi agricultura

510

   

SECŢIUNEA A CINCEA

 

Producţia plusvalorii absolute şi a celei relative

 

Capitolul paisprezece. Plusvaloare absolută şi plusvaloare relativă

513

Capitolul cincisprezece. Variaţiile mărimii preţului forţei de muncă şi ale mărimii plusvalorii

524

   I. Mărimea zilei de muncă şi intensitatea muncii sînt constante (date), forţa productivă a muncii variază

525

   II. Ziua de muncă şi forţa productivă a muncii sînt constante, intensitatea muncii variază

529

   III. Forţa productivă şi intensitatea muncii sînt constante, ziua de muncă variază

530

   IV. Variaţii simultane în durata, în forţa productivă şi în intensitatea muncii

532

Capitolul şaisprezece. Diferitele formule ale ratei plusvalorii

536

   

SECŢIUNEA A ŞASEA

 

Salariul

 

Capitolul şaptesprezece. Transformarea valorii, respectiv a preţului forţei de muncă în salariu

541

Capitolul optsprezece. Salariul pe unitatea de timp

549

Capitolul nouăsprezece. Salariul cu bucata

558

Capitolul douăzeci. Deosebiri naţionale între salarii

568

   

SECŢIUNEA A ŞAPTEA

 

Procesul de acumulare a capitalului

 

Capitolul douăzeci şi unu. Reproducţia simplă

576

Capitolul douăzeci şi doi. Transformarea plusvalorii în capital

589

   1. Procesul de producţie capitalist pe scară lărgită. Transformarea legilor proprietăţii ale producţiei de mărfuri în legi ale aproprierii capitaliste

   2. Concepţia greşită a economiei politice despre reproducţia pe scară lărgită

598

   3. Împărţirea plusvalorii în capital şi venit. Teoria abstinenţei

601

   4. Împrejurări care, independent de proporţia în care plusvaloarea se împarte în capital şi venit, determină volumul acumulării. Gradul de exploatare a forţei de muncă. — Forţa productivă a muncii. — Diferenţa crescîndă dintre capitalul folosit în producţie şi cel consumat. — Mărimea capitalului avansat

608

   5. Aşa-numitul fond de muncă

618

Capitolul douăzeci şi trei. Legea generală a acumulării capitaliste

622

   1. Cererea de forţă de muncă creşte o dată cu acumularea, compoziţia capitalului rămînînd neschimbată

   2. Scăderea relativă a părţii variabile a capitalului în cursul acumulării şi al concentrării care o însoţeşte

631

   3. Producţia crescîndă a unei suprapopulaţii relative sau a unei armate industriale de rezervă

638

   4. Diferitele forme de existenţă ale suprapopulaţiei relative. Legea generală a acumulării capitaliste

650

   5. Ilustrarea legii generale a acumulării capitaliste

657

          a) Anglia între 1846 şi 1866

657

          b) Păturile prost plătite ale clasei muncitorilor industriali din Anglia

664

          c) Populaţia nomadă

673

          d) Efectele crizelor asupra părţii celei mai bine retribuite a clasei muncitoare

676

          e) Proletariatul agricol britanic

681

          f) Irlanda

704

Capitolul douăzeci şi patru. Aşa-numita acumulare primitivă

719

   1. Misterul acumulării primitive

   2. Exproprierea pămînturilor populaţiei rurale

722

   3. Legislaţia draconică de la sfîrşitul secolului al XV-lea împotriva expropriaţilor. Legile promulgate în scopul scăderii salariilor

737

   4. Geneza fermierilor capitalişti

746

   5. Repercusiunile revoluţiei în agricultură asupra industriei. Crearea pieţei interne pentru capitalul industrial

748

   6. Geneza capitalistului industrial

753

   7. Tendinţa istorică a acumulării capitaliste

764

Capitolul douăzeci şi cinci. Teoria modernă a colonizării

767

 

 

Indici şi adnotări

 

Citate în limbi străine

777

Adnotări

819

Indice bibliografic

841

Indice de lucrări citate, apărute în limba română

874

Indice de nume

876

Personaje din literatură, biblie şi mitologie

902

Indice de materii

904

Tabel de greutăţi, măsuri şi monede

929

   

Ilustrații

 

Portretul lui K. Marx

6—7

Scrisoarea adresată de Marx lui Engels la 16 august 1867

7

Coperta primei ediţii germane a volumului I al „Capitalului“

13

Facsimilul unei pagini din traducerea românească a „Capitalului“ apărută în 1883

23

Scrisoarea adresată de Marx lui La Chatre, editorul volumului I al „Capitalului“ în limba franceză

29

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 23, Editura politică, Bucureşti, 1966

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul apărut în editura „Dietz“ Berlin, 1962, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1960.

Volumul 23 al Operelor lui K. Marx şi F. Engels cuprinde volumul I al „Capitalului“ lui Marx precum şi toate prefeţele şi postfeţele scrise de Marx şi Engels pentru diferite ediţii.

Pentru noua versiune în limba română a volumului I al Capitalului s-a revizuit traducerea anterioară, şi cu acest prilej s-au făcut unele precizări şi îndreptări. În afară de aparatul ştiinţific obişnuit, adnotări, indice de nume, indice bibliografic, indice de materii, volumul cuprinde un indice de lucrări economice citate de Marx, care există şi în limba română, precum şi o anexă cuprinzînd citate în original.

Notele de subsol ale autorului sînt date cu cifre şi paranteze rotunde iar adnotările sînt date cu cifre fără paranteze. Notele de subsol ale lui Engels sînt semnate cu iniţialele F.E. şi incluse intre acolade.

Traducerea expresiilor străine se dă la subsol cu asterisc şi cu menţiunea nota traducătorului. Fac excepţie expresiile străine pentru care s-a considerat necesar să se dea explicaţii în adnotări. În asemenea cazuri traducerea este dată în adnotarea respectivă. În cazurile cînd unele cuvinte germane nu au putut fi traduse exact s-a dat, alături de traducere, în paranteze drepte, expresia germană.[Nota red.]