Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere


 

Sursa: Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, vol. 1-37, Editura Politică, 1957-1988
Descărcare: vol. 1-37

 


 

 Volumul 1

 Karl Marx: 1842—1844, Friedrich Engels: 1839—1844

pdf

 Volumul 2

 Septembrie 1844 — februarie 1846

pdf

 Volumul 3

 1845—1846

pdf

 Volumul 4

 Mai 1846 — martie 1848

pdf

 Volumul 5

 Martie — noiembrie 1848

pdf

 Volumul 6

 Noiembrie 1848 — iulie 1849

pdf

 Volumul 7

 August 1849 — iunie 1851

pdf

 Volumul 8

 August 1851 — martie 1853

pdf

 Volumul 9

 Martie — decembrie 1853

pdf

 Volumul 10

 Ianuarie 1854 — ianuarie 1855

pdf

 Volumul 11

 Ianuarie 1855 — aprilie 1856

pdf

 Volumul 12

 Aprilie 1856 — ianuarie 1859

pdf

 Volumul 13

 Ianuarie 1859 — februarie 1860

pdf

 Volumul 14

 Iulie 1857 — noiembrie 1860

pdf

 Volumul 15

 Ianuarie 1860 — septembrie 1864

pdf

 Volumul 16

 Septembrie 1864 — iulie 1870

pdf

 Volumul 17

 Iulie 1870  — februarie 1872

pdf

 Volumul 18

 Martie 1872 — mai 1875

pdf

 Volumul 19

 Martie 1875 — mai 1883

pdf

 Volumul 20

 Friedrich Engels: Anti-Dühring, Dialectica naturii (1873—1883)

pdf

 Volumul 21

 Friedrich Engels: Mai 1883 — decembrie 1889

pdf

 Volumul 22

 Friedrich Engels: Ianuarie 1890 — august 1895

pdf

 Volumul 23

 Karl Marx: Capitalul, vol. I

pdf

 Volumul 24

 Karl Marx: Capitalul, vol. II

pdf

 Volumul 25 Partea I

 Karl Marx: Capitalul, vol. III, partea I

pdf

 Volumul 25 Partea a II-a

 Karl Marx: Capitalul, vol. III, partea a II-a

pdf

 Volumul 26 Partea I

 Karl Marx: Teorii asupra plusvalorii, partea I

pdf

 Volumul 26 Partea a II-a

 Karl Marx: Teorii asupra plusvalorii, partea a II-a

pdf

 Volumul 27

 Scrisori, Februarie 1842 — decembrie 1851

pdf

 Volumul 28

 Scrisori, Ianuarie 1852 — decembrie 1855

pdf

 Volumul 29

 Scrisori, Ianuarie 1856 — decembrie 1859

pdf

 Volumul 30

 Scrisori, Ianuarie 1860 — septembrie 1864

pdf

 Volumul 31

 Scrisori, Octombrie 1864 — decembrie 1867

pdf

 Volumul 32

 Scrisori, Ianuarie 1868 — mijlocul lunii iulie 1870

pdf

 Volumul 33

 Scrisori, Iulie 1870 — decembrie 1874

pdf

 Volumul 34

 Scrisori, Ianuarie 1875 — decembrie 1880

pdf

 Volumul 35

 Scrisori, Ianuarie 1881 — martie 1883

pdf

 Volumul 36

 Friedrich Engels: Scrisori, Aprilie 1883 — decembrie 1887

pdf

 Volumul 37

 Friedrich Engels: Scrisori, Ianuarie 1888 — decembrie 1890

pdf