Karl Marx

De Internationale Arbeidersvereniging — Algemene Regels, oktober 1864


Geschreven: 1864
Bron: Vertaling van General Rules, October 1864. Uit het Engelstalige archief
Vertaling: Arno Dusart
HTML: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, september 2006


In beschouwing genomen dat,

De emancipatie van de werkende klassen veroverd moet worden door de werkende klassen zelf, dat de emancipatiestrijd van de werkende klassen geen strijd voor klasse privileges en monopolies betekent, maar voor gelijke rechten en plichten en de afschaffing van de klassendictatuur;

Dat de afhankelijkheid van de arbeider van de monopolist van de arbeidsmiddelen — d.w.z. de bron van het leven — de bron is van de slavernij in al zijn vormen, van alle sociale ellende, geestelijke degradatie en politieke afhankelijkheid;

Dat de economische emancipatie van de werkende klassen daarom het grote doel is waaraan elke politieke beweging als middel ondergeschikt aan moet zijn;

Dat alle inspanning tot dit doel dit tot nu toe gefaald hebben aan de behoefte tot solidariteit tussen de diverse arbeidsverdelingen in elk land, en door de afwezigheid van een broederlijke band tussen de werkende klassen van de verschillende landen;

Dat de emancipatie van arbeid noch een lokale noch een nationale maar een sociaal probleem is, dat alle landen omhelst waar de moderne samenleving bestaat, en voor zijn oplossing afhangend van de samenwerking, praktisch en theoretisch, van de meest geavanceerde landen;

Dat de huidige herleving van de werkende klasse in de meest geïndustrialiseerde landen in Europa, terwijl het een nieuwe hoop doet opleven, plechtig waarschuwt tegen een herval in de oude fouten en oproept tot de onmiddellijke vereniging van de nog steeds losse bewegingen;

Voor deze redenen —

Is de internationale arbeidsvereniging gesticht.

Het verklaart:

Dat alle maatschappijen en individuen die dit aanhangen de waarheid, gerechtigheid, en ethiek erkennen als de basis van hun gedrag tot elkaar en tot alle mensen, ongeacht kleur, geloof of nationaliteit;

Dat het geen rechten zonder plichten, geen plichten zonder rechten erkent;

In deze geest zijn de volgende regels opgesteld:
1. Deze organisatie is opgericht als centraal medium van communicatie en samenwerking tussen arbeidersverenigingen in de verschillende landen en hetzelfde doel beogen; namelijk, de bescherming, ontwikkeling, en de volledige emancipatie van de werkende klassen.

2. De naam van de organisatie is: “De Internationale Arbeidersvereniging”

3. Jaarlijks zal er een Algemeen Arbeiders Congres plaatsvinden, bestaande uit delegaties van de verschillende takken van de vereniging. Het congres zal de gemeenschappelijke aspiraties van de werkende klasse afkondigen, de maatregelen nemen voor de succesvolle werking van de internationale vereniging, de algemene raad van de vereniging aanduiden.

4. Elk congres duidt de tijd en plaats van het volgende congres aan. De delegaties verzamelen op het afgesproken tijdstip en plaats, zonder enige speciale uitnodiging. De algemene raad kan, in geval van nood, de plaats veranderen maar heeft geen macht om de jaarlijkse vergadering uit te stellen. Het congres duidt de zetels aan en verkiest de leden van de algemene raad jaarlijks. De algemene raad zodoende verkozen zal de macht hebben meer mensen toe te voegen. Op zijn jaarlijkse vergaderingen zal het algemene congres een openbare rekening van de jaarlijkse transacties van de algemene raad ontvangen. De laatstgenoemde mag, in geval van nood, het algemene congres bijeenroepen vóór zijn jaarlijkse termijn.

5. De algemene raad zal bestaan uit arbeiders uit de verschillende landen die vertegenwoordigt zijn in de vereniging. Het zal uit zijn eigen leden een dagelijks bestuur, die noodzakelijk zijn voor de taken, verkiezen, zoals een penningmeester een algemeen secretariaat, overeenstemmende secretariaten voor de verschillende landen, enz.

6. De algemene raad zal een internationaal agentschap vormen tussen de lokale groepen van de vereniging zodat de arbeider geïnformeerd is over de bewegingen van hun klasse in elk ander land; dat een enquête over de sociale staat van de verschillende landen in Europa gelijktijdig gevoerd kan worden, onder een gemeenschappelijke richting; dat de kwesties van algemeen belang die in één maatschappij ter sprake komen geventileerd worden door iedereen; en dat wanneer onmiddellijke praktische stappen nodig zijn — als voorbeeld in het geval van internationale ruzies — de actie van de geassocieerde maatschappijen gelijktijdig en uniform zijn. Wanneer het wenselijk schijnt zal de algemene raad het initiatief nemen om voorstellen voor de verschillende lokale en nationale maatschappijen neer te leggen. Om de communicatie te vergemakkelijken zal de Algemene Raad periodiek rapporten publiceren.

7. Daar het succes van de arbeidsbeweging niet beveiligd kan worden door de macht van de vereniging, terwijl aan de andere kant de nuttigheid van de Algemene Raad afhankelijk is van de omstandigheid dat het met enkele nationale centrales moet omgaan, dan wel een groot aantal losse lokale verenigingen — de leden van de internationale vereniging zullen hun uiterste inspanningen gebruiken om de losse arbeidsorganisatie te verenigingen in nationale lichamen, vertegenwoordigt door nationale organen. Natuurlijk hangt de toepassing van deze regel af van de bijzondere wetten van elk land en dat behalve wettelijke hindernissen geen enkele lokale vereniging uitgesloten zal worden van directe communicatie met de algemene raad.

8. Elke afdeling heeft het recht om een eigen secretaris aan te duiden die direct communiceert met de algemene raad.

9. Iedereen die de principe’s van de internationale arbeidsvereniging erkent en verdedigd komt in aanmerking om lid te worden. Iedere tak is verantwoordelijk voor de integriteit van de leden die het toelaat.

10. Elk lid van de internationale arbeidsvereniging die verhuist van het ene land naar het andere zal de broederlijke steun van de verenigde arbeiders ontvangen.

11. Terwijl ze verenigd zijn in een eeuwige band van broederlijke samenwerking zullen de arbeidersverenigingen die lid worden van de internationale hun bestaande organisaties intact bewaren.

12. De huidige regels kunnen herzien worden door elk congres, in aanmerking genomen dat tweederde van de delegaties voorstander zijn van een dergelijke herziening.

13. Alles waar nu nog niet voor wordt gezorgd in de huidige regels zal geregeld worden door speciale regelingen, die openstaan voor herziening bij elk congres.