V.I. Lenin

De documenten van Lenin op de eerste dag van de grote revolutie


Geschreven: 25 oktober 1917
Bron: Internationaal Marxistisch Tijdschrift, nr. 4, december 1977
Vertaling: onbekend
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive

Laatste bewerking: 18 augustus 2009


Verwant:
Geschiedenis der Russische Revolutie

Dit artikel verschijnt in een tijd dat progressieve mensen van de gehele wereld de 60ste verjaardag van de Grote Oktober vieren, dat hun gedachten weer eens gaan naar de heroïsche dagen van de eerste succesrijke socialistische revolutie.
We openen dit artikel met enkele welbekende documenten, geschreven door Lenin en gepubliceerd gedurende de eerste uren van de revolutie.
Rusland in 1917, de tsaristische autocratie omvergeworpen. Het gehele volk wordt bewapend in de strijd met de bolsjewistische partij, geleid door Lenin, en behaalt een complete overwinning en vormt de eerste echte volkse overheersing.
De 25ste oktober (7 november) overwon de socialistische revolutie. De beslistheid van dit moment in de geschiedenis wordt weerspiegeld in de krachtige gedachten en de manier, waarop Lenin zijn beroemde oproep “aan de burgers van Rusland” schreef en aankondigde dat het voorlopig regime afgezet werd om 10 uur ’s morgens. Enkele uren later riepen de sovjets van de werkers van Petrograd op tot een spoedvergadering, waarop Lenin de taken van de sovjetmacht uiteenzette. Die avond, toen de Roodgardisten en de garnizoeneenheden de revolutionaire krachten hadden vervoegd en het Winterpaleis bestormden, de laatste vesting van de kapitalisten en landheren opende het tweede pan-Russische congres van de sovjets slechts enkele straten daar vandaan.
De macht van het volk werd een realiteit. Het was tussen drie en vier uur in de morgen, dat de afgevaardigden de oproep “Aan de werkers, de soldaten en de boeren” goedkeurden, toen zij het nieuws van de overname van het Winterpaleis en de arrestatie van de voorlopige regering hadden vernomen. Ook dit werd door Lenin geschreven. Het was gedurende de volgende vergadering, dat het congres haar goedkeuring hechtte aan het historische decreet over vrede en land, gebaseerd op de verslagen van Lenin.
Deze documenten zijn een precies en feitelijk bewijs van de betekenis van de socialistische revolutie. Ze ontwikkelde de volgende idealen: volledige democratie, gebaseerd op de macht van het volk, een beëindiging van de uitbuiting, publieke eigendom van de productiemiddelen en het volgen van een nieuwe buitenlandse politiek, een politiek in het belang van de vrede en het welzijn van het volk.

Aan de burgers van Rusland [1]

De voorlopige regering werd afgezet. De macht van de staat is nu in handen van de organen van de sovjet van arbeiders en soldaten afgevaardigden van Petrograd- het revolutionair militair comité, dat aan het hoofd staat van het proletariaat en het garnizoen van Petrograd.[2]

De zaak waarvoor de mensen gevochten hebben, namelijk de onmiddellijke stopzetting van de oorlog in het belang van een democratische vrede, de afschaffing van het grootgrondbezit, de controle van de arbeiders over de productie en de vestiging van de sovjetmacht – deze zaak werd beveiligd.

Lang leve de revolutie van arbeiders, soldaten en boeren!

Het revolutionair militair
comité van de sovjet van
afgevaardigden van werkers en
soldaten van Petrograd.

10 uur ’s morgens, 25 oktober, 1917.

Rapport over de taken van de sovjetmacht [3]

Kameraden, de revolutie van de arbeiders en boeren, waarover de bolsjewieken steeds gesproken hebben, is nu een feit.

Wat is de betekenis van deze revolutie? Dit zal eerst en vooral betekenen, dat we nu een sovjetregering zullen hebben, ons eigen machtsorgaan, waarin de burgerij geen enkele zeggingschap zal hebben. De verdrukte massa zal zelf een kracht vormen. Het oude staatsapparaat zal afgeschaft worden en een nieuw administratief apparaat zal worden opgericht onder de vorm van de sovjetorganisaties.

Van nu af start er een nieuwe fase in de geschiedenis van Rusland en deze, de derde Russische Revolutie, zal eindigen met de overwinning van het socialisme.

Een van onze meest dringende taken is een einde maken aan de oorlog. Het is voor iedereen klaar en duidelijk, dat het kapitaal zelf moet bestreden worden om deze oorlog te beëindigen, die eng samenhangt met het huidig kapitalistisch systeem.

We zullen hierin geholpen worden door de internationale arbeidersklasse, die zich reeds begint te ontwikkelen in Italië, Groot-Brittannië en Duitsland.

Het voorstel voor internationale democratie en voor een rechtvaardige en dadelijke vrede zal overal enthousiast onthaald worden door de internationale proletarische massa’s. Alle geheime verdragen moeten dadelijk gepubliceerd worden om het vertrouwen van de proletariërs te versterken.[4]

In Rusland heeft een groot deel van de landbouwers gezegd, dat ze lang genoeg de slaaf zijn gebleven van de kapitalisten en dat ze nu hand in hand zullen gaan met de arbeidersklasse. Eén enkel decreet, dat een einde stelt aan de grootgrondbezitters zal ons het vertrouwen doen winnen van de boeren. De boeren zullen begrijpen, dat de redding van hun stand enkel ligt in een verbond met de arbeiders. We zullen een ware controle van de arbeiders over de productie instellen.

We hebben nu geleerd om gezamenlijke acties te ondernemen. De revolutie, die zich nu voltrokken heeft is een bewijs hiervan. We bezitten de kracht van een massaorganisatie, die alles overwint en het proletariaat naar de wereldrevolutie zal leiden.

Nu moeten we echter beginnen met de opbouw van een socialistische proletarische staat in Rusland.

Lang leve de internationale socialistische revolutie!

Aan de arbeiders, soldaten en boeren [5]

Het tweede pan-Russisch congres van de sovjets van arbeiders en soldaten heeft haar deuren geopend. De overgrote meerderheid van de sovjets is in het congres vertegenwoordigd. Een aantal van de afgevaardigden van de sovjets van landbouwers is eveneens aanwezig.

Het mandaat van het omvattend uitvoerend Centraal Comité is ten einde. Gesteund door de wil van de overgrote meerderheid van de arbeiders, boeren en soldaten, gesteund door de succesrijke opstand van de arbeiders en het garnizoen, die plaatsvond in Petrograd, nam het congres de macht in handen.

De voorlopige regering werd omvergeworpen. De meerderheid van de leden van de voorlopige regering werden reeds aangehouden...

Het congres verordent: alle macht in de steden en dorpen gaat over naar de sovjets van werkers, soldaten en boeren, die een echte revolutionaire orde moeten waarborgen...

Uit het decreet over vrede [6]

De regering van boeren en werkers, geschapen door de revolutie van 24-25 oktober baseert zichzelf op de afgevaardigden van werkers, soldaten en boeren en roept alle oorlogsvoerende volkeren op om dadelijk onderhandelingen aan te vatten over een rechtvaardige en democratische vrede.

Door deze juiste en democratische vrede, waarnaar de overgrote meerderheid van de oorlogsvoerende volkeren, uitgeput, gekweld en uitgemergeld door de oorlog, verlangen – een vrede die op een uitdrukkelijke manier werd geëist door de Russische arbeiders en boeren sedert de omverwerping van de tsaristische monarchie – (door deze vrede zonder aanhechtingen van buitenlandse grond, zonder de krachtdadige bezetting van vreemde landen) en zonder schadeloosstelling.

De regering van Rusland stelt voor dat deze vrede dadelijk wordt gesloten door alle oorlogsvoerende volkeren en geeft uitdrukking aan haar bereidheid om zonder het minste uitstel absolute maatregelen te nemen, gedurende de uiteindelijke goedkeuring van alle voorwaarden van deze vrede door gezaghebbende vergaderingen van de afgevaardigden van alle naties en alle landen...

De regering beschouwt het als een grove misdaad tegen de mensheid om deze oorlog voort te zetten om de kleine landen te verdelen onder de rijke en sterke naties en kondigt plechtig haar wil aan om de voorwaarden voor vrede te ondertekenen om deze oorlog te stoppen, voorwaarden, die rechtvaardig zijn voor alle naties zonder uitzondering.

Tegelijkertijd verklaart de regering, dat het de bovenvermelde vredesvoorwaarden als een ultimatum beschouwt; met andere woorden is ze bereid om andere vredesvoorwaarden te bestuderen en dringt er enkel op aan dat ze zo vlug mogelijk worden voorgesteld door een van de oorlogsvoerende mogendheden en dat er absolute klaarheid moet zijn en een volledige afwezigheid van elke dubbelzinnigheid en geheimdoenerij...

_______________
[1] De oproep werd geschreven door Lenin in opdracht van het Revolutionair Militair Comité van de sovjet van arbeiders en boeren van Petrograd en gepubliceerd de 25ste oktober 1917 in de Arbeider en soldaat diezelfde avond en later herdrukt in De arme boeren, Izvestia en andere kranten.
[2] Het Revolutionair Militair Comité van de sovjet van Petrograd werd opgericht de 12de oktober (25) 1917, volgend op de instructies van het Centraal Comité van de bolsjewistische partij en bevatte afgevaardigden van het Centraal Comité, het comité van de partij in Sint-Petersburg, de sovjet van Petrograd, de comités van de fabrieken, de vakbonden, en de militaire organisaties, die zich onder de rechtstreekse leiding van het Centraal Comité van de partij bevonden en nauw samenwerkten met de militaire organisatie. Het Revolutionair Militair Comité had toezicht op de vorming van de eenheden van de Rode Wacht en de bewapening van de manschappen. De voornaamste missie van het Militair Comité was om een gewapende opstand voor te bereiden onder de richtlijnen van het Centraal Comité van de bolsjewistische partij. Het Revolutionair Militair Comité stond onder de leiding van Leon Trotski (Red).
[3] Uit een krantenverslag over een speech van Lenin in de vergadering van de sovjetafgevaardigden van werkers en boeren van Petrograd de 25ste oktober (de 7de november) 1917.
[4] De referentie is naar geheime diplomatische documenten zoals de geheime verdragen, gesloten door de tsaar en later door de burgerlijke voorlopige regering van Rusland met de regeringen van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Japan, en andere imperialistische machten. Vanaf de 10de (23ste) 1917 werden deze documenten gepubliceerd in de Pravda en de Izvestia en in december kwam er een serie “Collectie van geheime documenten uit de archieven van het vroegere ministerie van buitenlandse zaken”. Er werden zeven volumes gepubliceerd van december 1917 tot februari 1918.
[5] De oproep werd geschreven door Lenin en aangenomen door de eerste zitting van het tweede pan-Russische congres van de sovjets afgevaardigden van werkers en boeren, 25-26 oktober gehouden in Petrograd. (7-8 november 1917)
[6] Geschreven door Lenin; het decreet over vrede werd goedgekeurd op de tweede zitting van het tweede pan-Russisch congres van de sovjet afgevaardigden van werkers en boeren.


Zoek knop