marxists.org
Монгол хэл / ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

Шинэчлэлтүүд

 


2020 оны 5-р сарын 10:  Бид Хорлоогийн Чойбалсан зохиолуудын архивыг нэмж орууллаа:

Краткий Очерк Истории Монгольской Народной Революции  (1950)
[Баярлалаа Juan Fajardo]

 

2020 оны 5-р сарын 9:  Бид Юмжаагийн Цэдэнбал зохиолуудын архивыг нэмж орууллаа:

1948-1952 оны таван жилийн төлөвлөгөөний талаар хэлсэн үг  (1948)
[Баярлалаа Juan Fajardo]

 

14 9-р сар 2019: Маркс & Энгельс номын санд нэмсэн:

Коммунист Намын Тунхаг  (1848) [Монгол босоо бичиг]
[Баярлалаа www.joseph-stalin.net]

 

31 сар 2018: Маркс  & Энгельс номын санд нэмсэн:

Коммунист Намын Тунхаг (1848)
[Баярлалаа Juan Fajardo]